Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý polrok 2023 zisk po zdanení 139,7 milióna eur

Slovenská sporiteľňa dosiahla za prvý polrok 2023 zisk po zdanení 139,7 milióna eur Ilustr. foto: Slovenská sporiteľňa

„Aj v uplynulom štvrťroku pokračovali trendy z predchádzajúcich troch mesiacov tohto roka, keď hospodárenie bánk naďalej ovplyvňovalo najmä sprísňovanie menovej politiky ECB. Pozitívnou správou pre klientov je zvyšovanie úrokov pri vkladoch – v druhom štvrťroku sme tak urobili niekoľkokrát. Treba si uvedomiť, že kým hypotéku má iba každý štvrtý klient a väčšiny z nich sa zvyšovanie splátok zatiaľ nedotklo, vklady majú prakticky všetci a tak už pocítili pozitívnu zmenu. Platí tiež, že situácia na trhu s peniazmi sa dostáva postupne do normálu. Potvrdením, že sa nám v biznise darí je aj ôsme ocenenie pre najlepšiu banku na Slovensku podľa prestížneho magazínu Euromoney,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 30. JÚNU 2023 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE)

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2023 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)

• Čistý úrokový výnos narástol o 20,2 % z 213,3 mil. eur na 256,4 mil. eur
• Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 7,4 % z 93,8 mil. eur na 100,7 mil. eur
• Prevádzkový zisk vzrástol o 29,0 % z 162,5 mil. eur na 209,6 mil. eur
• Čistý zisk po zdanení dosiahol 139,7 mil. eur (2022: 99,8 mil. eur)
• Objem úverov klientom sa zväčšil o 8,6 % z 16,6 mld. eur na 18,0 mld. eur
• Objem vkladov klientov narástol o 4,4 % z 16,3 mld. eur na 17,0 mld. eur
• Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 43,5 %
• Kapitálová primeranosť dosiahla 19,5 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
• Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 101,8 % na 105,8 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 30. JÚNU 2023

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 20,2 % z 213,3 mil. eur na 256,4 mil. eur. Pozitívny vplyv mal pokračujúci rast úverového portfólia a úrokových sadzieb z dôvodu sprísňovania menovej politiky ECB. Rast sadzieb sa prejavil na vyššom úrokovom výnose z úverov a na druhej strane aj na postupnom raste úrokového nákladu za vklady a iné finančné pasíva.
Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil o 7,4 % z 93,8 mil. eur na 100,7 mil. eur. Pozitívny vplyv na mali výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie, ako aj z platobných služieb.
Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 11,0 mil. eur (v roku 2022 to bolo 8,4 mil. eur), prevažne ide o výsledok z derivátových obchodov.Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 4,0 % na úroveň 161,3 mil. eur (v roku 2022 to bolo 155,1 mil. eur). Personálne náklady narástli o 13,6 % aj vďaka zamestnaneckému programu akcií Erste, ostatné administratívne náklady poklesli o 6,6 %, najmä pre nižší odvod do Fondu ochrany vkladov.

Prevádzkový zisk bol v konečnom súčte väčší o 47,1 mil. eur, čo predstavuje nárast o 29,0 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 43,5 %.
Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za prvý polrok 2023 vykázaná v hodnote 22,5 mil. eur, pričom v roku 2022 to bola strata 24,9 mil. eur.
Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 1,8 % na 1,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 114,4 % na 122,4 %.
Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 18,5 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 8,7 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu zostali v prvom polroku 2023 na porovnateľnej úrovni minulého roka. Úvery na bývanie stúpli o 6,5 % (0,6 mld. eur v absolútnych hodnotách) a takisto aj spotrebné úvery zaznamenali medziročný rast o 6,5 % (90 mil. eur v absolútnych hodnotách). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu v máji 2023 dosiahol 24,6 %.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 30,3 % (o 1,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 6,5 mld. eur.
Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2022 vzrástli z 16,3 mld. eur na 17,0 mld. eur, a to najmä vďaka vkladom korporátnych klientov.