Dôležité: Od 1.5. môžte čerpať dotáciu na stravu pre žiakov ZŠ a MŠ - dôležité informácie a tlačivá

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu. Žiadosť si m.žte stiahnuť tu:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/Dotacie_strava_od_01.05.2023/Navratka-_rodic.pdf

 Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na VŠETKY deti, ktoré navštevujú základnú školu (AJ S DAŇOVÝM BONUSOM A AJ BEZ DAŇOVÉHO BONUSU)
V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí žiadosť alebo prihlášku na stravovanie zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. ( tá bude priznaná až od septembra)

Strava sa pokryje celá z dotácií iba ak:

- je dieťa prítomné v dochádzke a súčasne aj
- dieťa odoberie obed

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

Výška dotácie na stravu:

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 01.01.2023.
Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

- posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
- MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“),
- MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus.

Od 01.05.2023 dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

- na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM[1],
- na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

V zmysle § 4 ods. 9 zákona o dotáciách, je možné deťom v HN/ŽM poskytovať dotáciu na stravu počas celého školského polroka, a to aj vtedy ak sa zmenia príjmové pomery domácnosti. Zriaďovateľ nemusí opätovne overovať, či mladšie deti v MŠ, na ktoré bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu od 01.01.2023 z titulu dieťaťa v HN/ŽM, spĺňajú túto podmienku oprávnenosti na poskytnutie dotácie aj od 01.05.2023. V nadväznosti na zmeny kategórií oprávnených detí od 01.05.2023 je však potrebné tieto deti uviesť na nových zoznamoch oprávnených detí (viď. nižšie).

Vzhľadom na skutočnosť, že z titulu dieťaťa v ŽM už nebudú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu deti v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ, bolo upravené aj poučenie v rámci Formulára na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou [ PDF]. Tento formulár je určený na posúdenie príjmu domácností mladších detí z Ukrajiny v MŠ, na ktoré nebol od 01.01.2023 poskytnutý preddavok dotácie na stravu a dieťa sa bude v školskej jedálni stravovať od 01.05.2023.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo ZŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada[2] zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. O podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu môže písomne požiadať aj zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je dieťaťu poskytovaná starostlivosť pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti (ďalej len „zariadenie SPOD a SK“)[3]. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadenia SPOD a SK poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu.

K poskytnutiu dotácie na stravu pre túto kategóriu detí, ústredie pripravilo ako pomôcku odporúčaný vzor návratky pre rodičov detí [ PDF]/zariadenia SPOD a SK [ PDF], v ktorej sa písomne vyjadria, či žiadajú alebo nežiadajú o poskytnutie dotácie na stravu. V prípade, ak rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK nedoručí túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič/zariadenie SPOD a SK v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada. Na uvedenú skutočnosť sú rodičia detí/zariadenia SPOD a SK upozornení v predmetnej návratke.

Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.
Predkladanie podkladov k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 a poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023:

Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023, je dotáciu na stravu možné zriaďovateľovi poskytnúť len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí a v tejto súvislosti je nevyhnutné predložiť na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu (nové zoznamy oprávnených detí alebo žiadosť o poskytnutie dotácie v prípade nových žiadateľov), to najneskôr do 10.05.2023, ak má byť dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať nových žiadateľov, ktorí v tomto rozpočtovom roku nepožiadali o dotáciu na stravu a budú mať v škole oprávnené deti na poskytnutie dotácie, že bola upravená žiadosť o poskytnutie dotácie, a to prostredníctvom novelizácie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o dotáciách. Predmetná vyhláška je v súčasnosti legislatívnom procese a po jej vyhlásení v zbierke zákonov SR, bude táto zverejnená na webovom sídle ústredia. V tejto súvislosti uvádzame, že povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu sú v zmysle § 10 ods. 4 písm. b) zákona o dotáciách aj nižšie uvedené zoznamy oprávnených detí. Pri predložení žiadosti o dotáciu je žiadateľ povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. [ PDF]

Zriaďovateľ, ktorému v tomto rozpočtovom roku bol poskytnutý preddavok dotácie na stravu, vzhľadom na zmeny kategórií opravených detí je povinný v zmysle novej právnej úpravy, oznámiť úradu nové skutočnosti od 01.05.2023 rozhodujúce na výpočet sumy dotácie na stravu. Nakoľko v zmysle § 4 ods. 8 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje len na dieťa uvedené v zoznamoch oprávnených detí, k poskytnutiu dotácie od 01.05.2023 je nevyhnutné zo strany zriaďovateľa predložiť úradu nové zoznamy oprávnených detí (vzory zoznamov sú uvedené na konci tejto informácie).

Do zoznamu oprávnených detí na poskytnutie dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, zriaďovateľ uvedie dieťa len v prípade, ak rodič dieťaťa/štatutárny zástupca zariadenia SPOD a SK požiadal o poskytnutie dotácie na stravu (návratka). Do zoznamov mladších detí v MŠ, zriaďovateľ uvedie deti v HN/ŽM v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ktorým bola poskytovaná dotácia na stravu z tohto titulu do 30.04.2023 a zároveň do zoznamov uvedie prípadný prírastok dieťaťa v HN/ŽM. Z dôvodu posúdenia poskytnutia dotácie na každé mladšie dieťa v MŠ, zriaďovateľ do počtu detí v MŠ nezapočítava deti z posledného ročníka MŠ. Vzhľadom na nevyhnutnosť viesť samostatnú evidenciu poskytovania dotácie na stravu deťom z Ukrajiny, tieto deti zriaďovateľ uvádza na samostatných zoznamoch.

Za správnosť údajov uvedených v zoznamoch detí, zodpovedá zriaďovateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch v HN/ŽM, návratka od rodiča/zariadenia SPOD a SK). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné úradu k zoznamom detí predkladať.
Doplatok dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023:

V zmysle prechodného ustanovenia § 16 g zákona o dotáciách má zriaďovateľ nárok na poskytnutie doplatku dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023, vo výške rozdielu medzi dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného od 01.05.2023 a poskytnutou dotáciou na stravu podľa zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023.

Upozorňujeme zriaďovateľov, že v zmysle vyššie citovaného prechodného ustanovenia je doplatok dotácie na stravu na obdobie od 01.05.2023 do 31.08.2023 možné poskytnúť len v prípade, ak zriaďovateľ doručí úradu skutočnosti rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku dotácie na stravu (zoznamy oprávnených detí) najneskôr do 10.05.2023. Za splnenia tejto podmienky bude zriaďovateľovi doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

V tejto súvislosti zároveň upozorňujeme, že:

ak zriaďovateľ zmeny rozhodujúce pre výpočet sumy dotácie od 01.05.2023 oznámi úradu v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala, t.j. do 31.05.2023, na deti uvedené v nových zoznamoch oprávnených detí, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu od 01.05.2023 a zriaďovateľ ich bude môcť zahrnúť do zúčtovania dotácie na stravu za rozpočtový rok 2023 (ak zriaďovateľ nepredloží nové zoznamy oprávnených detí v mesiaci máj 2023, ale predloží ich napr. do 30.06.2023, na deti bude možné poskytnúť dotáciu až od 01.06.2023). Zriaďovateľ však bude musieť, deti uvedené na zoznamoch oprávnených detí, doručených na úrad po 10.05.2023, stravovať z vlastných zdrojov a doplatok dotácie na stravu mu bude poskytnutý až pri koncoročnom zúčtovaní dotácie na stravu, t.j. do 31.03.2024.
ak zriaďovateľ vôbec nepredloží nové zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu, nebude môcť použiť poskytnutý preddavok dotácie na stravovanie detí od 01.05.2023 do 31.08.2023, nakoľko na dieťa bol poskytnutý preddavok dotácie v zmysle zákona účinného do 30.04.2023 z iného titulu (napr. išlo o dieťa bez daňového bonusu, alebo o dieťa v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ v HN/ŽM, na ktoré už od 01.05.2023 nemožno dotáciu poskytnúť z titulu dieťaťa v HN/ŽM; v prípade mladších detí v MŠ sa síce titul oprávnenosti detí v HN/ŽM nezmenil, avšak vzhľadom na skutočnosť, že dotácia na stravu pre každé dieťa v MŠ, sa poskytuje od 01.05.2023 už bez detí v poslednom ročníku MŠ, bez predloženia nových zoznamov, nie je možné posúdiť splnenie podmienky aspoň 50% detí v HN).

Poskytovanie dotácií na stravu:

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje paušálne vo vyššie uvedených sumách za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume. Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť použitý prioritne na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. ovocie k obedu v ZŠ, v MŠ desiata alebo olovrant), prípadne aj na úhradu časti režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.