Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 17. 6. 2020

17.06.2020 21:47 | Tlačové správy |

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá, Rada aj na dnešnom zasadnutí v súlade s uverejneným Vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. Rada bude počas mimoriadneho obdobia šírenia vírusu COVID-19, okrem výnimočných prípadov závažného porušenia zákona, takto postupovať aj naďalej.

 

Rada tiež v súlade s uverejneným Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie rádií Slovenska, nebude až do odvolania od rozhlasových vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odohraných slovenských hudobných dielach za kalendárny mesiac, a to ani spätne. Rada však zároveň žiada vysielateľov aby aj napriek vyššie uvedenému opatreniu súčasnej vážnej situácii, dbali na plnenie povinností podľa § 28b zákona o vysielaní a retransmisii v čo najväčšej miere.

Rada v súlade s Vyhlásením a na základe žiadosti Asociácie televíznych staníc Slovenska, nebude až do odvolania od televíznych vysielateľov požadovať zasielanie štatistiky o odvysielaných programoch televíznej programovej služby, obsahujúcu vyhodnotenie podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, podielov programov s multimodálnym prístupom, podielu európskej produkcie a podielu programov európskej nezávislej produkcie vrátane vyhodnotenia podielu nových diel. Rada zároveň upozorňuje, že odpustenie predmetnej povinnosti zo strany Rady, nemá vplyv na dodržiavania stanovených podielov európskej, európskej nezávislej produkcie ako aj podielov programov s multimodálnym vysielaním.

Rada upozorňuje, že odpustenie akejkoľvek povinnosti nemá vplyv na dodržiavanie povinností podľa iných právnych predpisov vo vzťahu k iným subjektom a orgánom dohľadu (napr. kolektívna správa autorských práv);

Rada apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku;

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

zamietla žiadosť o udelenie výnimky z povinnosti vysielať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových slovenských hudobných diel vysielateľa D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES). Ide o vec vrátenú Rade na ďalšie konanie rozsudkom Krajskému súdu v Bratislave. Rada predmetnú žiadosť vysielateľa zamietla prvý raz dňa 20. 12. 2016;
predĺžila platnosť licencie T/210 na televízne vysielanie programovej služby Magio Infokanál spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
uložila sankciu – pokutu 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 21. 12. 2019 o cca 22:42 hod. odvysielal program Santa je stále úchyl, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov a v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2019 o cca 22:49 hod. odvysielal program Krampus: Choď do čerta!, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, ktorému predchádzal program Sám doma 2, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov, čím došlo k porušeniu povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých a zabezpečiť ich časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými vo Vyhláške JSO;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Rádio Patria), za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2020 o cca 17:30 hod. odvysielal program Kronika, a v rámci neho príspevok o prieskume volebných preferencií agentúry MVK, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu tým, že v rámci predmetného príspevku, ktorý informoval o výsledkoch prieskumov volebných preferencií v súvislosti s parlamentnými voľbami 2020, vysielateľ nezverejnil výsledky preferencií všetkých politických subjektov, ktoré v týchto voľbách kandidovali;
uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba ŤUKI) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade a jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Robošváb, zo dňa 28. 11. 2019;
uložila sankciu – pokutu 165 eur vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 29. 9. a 28. 10. 2019;
uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Novocentrum Nové Zámky a.s. (programová služba TV Nové Zámky) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR, z dôvodu, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 15. 11. 2019;
začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS), vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Rodinné záležitosti - Travestita, Gandža (E 15), dňa 20. 4. 2020 o cca 13:52 hod. a dňa 21. 4. 2020 o cca 5:33 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR v súvislosti s vysielaním upútaviek na program Mechanik zabijak, dňa 1. 5. 2020 o cca 22:20:43 hod., dňa 2. 5. 2020 o cca 20:05:00 hod., dňa 3. 5. 2020 o cca 20:04:10 hod., dňa 4. 5. 2020 o cca 19:08:36 hod., dňa 5. 5. 2020 o cca 21:20:21 hod., dňa 6. 5. 2020 o cca 19:39:33 hod. a dňa 7. 5. 2020 o cca 19:41:15 hod., ktoré mohli obsahovať výňatky z programu, na ktorý upútavali, znázorňujúce scény násilia;
začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO), vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a) a c) ZVR (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním programu Dva a pol chlapa, dňa 25. 5. 2020;
zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi MV Média, s.r.o. v časti sídlo spoločnosti a právne skutočnosti spoločnosti;
zmenila licenciu na vysielanie televíznej programovej služby vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o., v časti podiely programových typov a v časti vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme;
udelila registráciu retransmisie spoločnosti GAYA, s.r.o.;
udelila registráciu retransmisie spoločnosti BBX s.r.o.;
zmenila registráciu retransmisie spoločnosti TV Štrba, s.r.o. v časti ponuka programových služieb;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Jednotka), začatého z dôvodu odvysielania programu Správy RTVS, dňa 28. 11. 2019, s príspevkami Istanbulský dohovor, Poslanci NR SR odmietajú Istanbulský dohovor a Prečo vznikol Istanbulský dohovor, v ktorom bolo podozrenie z nezabezpečenia objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (programová služba Dvojka), začatého z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSP), v súvislosti s vysielaním programu Roma Spirit, a v rámci neho hudobné vystúpenie interpreta Čavalenky;
zastavila správne konanie vedené voči spoločnosti BBX s.r.o. v časti týkajúcej sa vybranej ponuky programových služieb;
zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. v časti možného ukončenia vysielania programovej služby bez oznámenia Rade;
vzala na vedomie oznámenie o prevádzkovaní služby Ticketportal VIDEO/LIVE, prevádzkovanej na internetovej stránke https://www.ticketportal.sk/video spoločnosti Ticketportal SK, s. r. o. a prijala ho ako oznámenie o vysielaní prostredníctvom internetu v zmysle § 63a ZVR;
uznala za nepreskúmateľnu sťažnosť na vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 11. 5. 2020 (multimodálny prístup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

 

uznala za neopodstatnené 10 sťažností, respektíve ich častí, a to na:

- vysielanie programu Krtko, zo dňa 26., 28. a 30. 4. 2020 (používanie štátneho jazyka, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programov Krimi a Noviny, zo dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programov Taken – Posadnutý pomstou (S I. E 6. a S I, E 5.), z dní 18. a 19. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie spravodajstva zo dňa 16. 4. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru., C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu V politike, dňa 3. 5. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru., vysielanie politickej reklamy, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Správy, dňa 8. 5. 2020 (ochrana maloletých – JSO, C.E.N. s.r.o., TA3);

- vysielanie programu Ranné noviny, zo dňa 19 a 20. 3. 2020 (používanie štátneho jazyka, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie upútaviek na program John Wick, zo dňa 17. 4. 2020 (ochrana maloletých – JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Televízne noviny, zo dňa 26. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz, zo dňa 18. 4. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Tajná misia, zo dňa 9. 5. 2020 (ochrana maloletých - JSO, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);Zjazdoví lyžiari a kanoista si zmerali sily v netradičnom trojboji. Kto zvíťazil? (VIDEO)

Zjazdoví lyžiari a kanoista si zmerali sily v netradičnom trojboji. Kto zvíťazil? (VIDEO)

Vodnoslalomár Matej Beňuš a zjazdoví lyžiari Adam a Andreas Žampovci sa stretli v súboji, ktorý preveril ich šikovnosť, rýchlosť aj schopnosti na bicykli. Ich zápolenie je súčasťou kampane spoločnosti BILLA, v ktorej predajniach prebieha počas tohto leta spotrebiteľská súťaž „Uži si leto na bajku“ o 240 športových bicyklov.

Polícia vyšetruje rasistický článok o požiari v Bohumíne

Polícia vyšetruje rasistický článok o požiari v Bohumíne

Polícia vyšetruje rasistický článok o tragickom požiari v Bohumíne.

Vilo Rozboril nerozdáva milióny, ide o podvod

Vilo Rozboril nerozdáva milióny, ide o podvod

Napriek tomu, že statusy s fotkou Vila Rozborila sľubujúce milióny, poukážky či auto... vyzerajú už na prvý pohľad veľmi nedôveryhodne, na facebooku na ne stovky ľudí naleteli a podvod vo veľkom ďalej šíria.

O aktivity TikToku sa zaujíma už aj Twitter

O aktivity TikToku sa zaujíma už aj Twitter

Americká internetová spoločnosť Twitter prejavila záujem o prevzatie aktivít čínskej aplikácie pre zdieľanie krátkych videí TikTok v Spojených štátoch.

CNN Prima News nebude vysielať spravodajskú relaciu Hlavní Zprávy

CNN Prima News nebude vysielať spravodajskú relaciu Hlavní Zprávy

Televizní skupina Prima v příštích týdnech stáhne svou hlavní zpravodajskou relaci Hlavní zprávy ze CNN Prima News, dále ji bude vysílat už jen na stanici Prima.

Novou šéfkou tlačového oddelenia ministerstva kultúry je dlhoročná novinárka

Novou šéfkou tlačového oddelenia ministerstva kultúry je dlhoročná novinárka

Aj tlačové oddelenie ministerstva kultúry, na čele ktorého je nominantka OĽaNO Natália Milanová, prešlo po voľbách zmenou.

Znížená mobilita Slovákov vyplývajúca z opatrení v koronakríze sa naplno prejavila v polročných výsledkoch skupiny O2

Znížená mobilita Slovákov vyplývajúca z opatrení v koronakríze sa naplno prejavila v polročných výsledkoch skupiny O2

Počet zákazníkov operátora O2 dosiahol koncom júna už takmer 2,16 mil., čo je o 4% viac ako pred rokom. Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli koncom júna 138 mil. eur, čo je medziročne menej o 6%. Do polročných výnosov sa tak naplno premietla už aj situácia spojená so šírením koronavírusu na Slovensku a štátnych opatrení k jeho zamedzeniu, ako aj tretinový pokles ceny prepojovacích poplatkov. Zisk skupiny O2 pred úrokmi a zdanením (EBITDA) medziročne stúpol o necelé 2% na 58 mil. eur.

Nova chystá nové díly Špecialistov aj svadobný sociálny experiment (VIDEO)

Nova chystá nové díly Špecialistov aj svadobný sociálny experiment (VIDEO)

Televize Nova chystá na podzim nové díly krimi seriálu Specialisté, na obrazovky se po několikaměsíční pauze způsobené koronavirem vrátí seriál Ulice.

Domáce spravodajstvo v RTVS bude riadiť bývalá hovorkyňa a redaktorka

Domáce spravodajstvo v RTVS bude riadiť bývalá hovorkyňa a redaktorka

Do vedenia televízneho spravodajstva prichádza Slávka Gáborová.

New York Times klesol zisk o 6%, tržby z digitálu prevýšili tlač

New York Times klesol zisk o 6%, tržby z digitálu prevýšili tlač

Americkému vydavateľovi novín The New York Times (NYT) klesol v druhom štvrťroku čistý zisk o šesť percent na 23,7 milióna dolárov. Tržby digitálnej divízie prvýkrát prevýšili tržby z tlačenej verzie novín. Celkové tržby sa síce znížili, ale prekonali odhady analytikov.

Najčítanejšie